A A A

Gemeente en Welzijnswerk ook in de toekomst samen sterk voor alle inwoners

19 juni 2017
Het college van b en w en de Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe gaan werken aan een toekomstbestendige welzijnsorganisatie. Op financieel gebied, welke taken de stichting uitvoert en op het gebied van de samenwerking met de gemeente.

De stichting is een belangrijke partner van de gemeente met name op het terrein van de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. De taken en werkzaamheden van Welzijnswerk en de gemeente raken op die terreinen steeds meer verweven. In overleg met de stichting heeft de gemeente het bureau Berenschot gevraagd om te onderzoeken hoe die veranderende werkrelatie ook in de toekomst goed vorm gegeven kan worden. Daarnaast heeft het bureau onderzoek gedaan naar de financiële positie van Welzijnswerk.

Welzijnswerk krachtige samenwerkingspartner
Burgemeester Ton Baas: "Wij zijn als gemeente erg blij met de rol van Welzijnswerk. Zij voeren heel veel taken uit als het gaat om bijvoorbeeld de WMO. Juist daarom is het belangrijk dat de stichting financieel gezond is en dat we onze samenwerking verder professionaliseren."

Directeur Welzijnswerk Midden-Drenthe Annelies Bakelaar onderschrijft dat: "Wij zitten als organisatie in de haarvaten van de samenleving. Wij werken iedere dag voor en samen met de inwoners aan hun welzijn. Vanuit die kracht gaan wij graag met de gemeente in gesprek over hoe wij op een professionele manier ons werk kunnen blijven doen. Om te zorgen dat onze samenwerking toekomstbestendig blijft, moeten we nu inspelen op de diverse veranderingen in het sociaal domein. Dit betekent hernieuwde afspraken maken ten aanzien van taken en de bijbehorende financiering."

Conclusies en aanbevelingen
Berenschot komt tot een aantal conclusies en aanbevelingen: de jaarlijkse subsidieverhoging is niet voldoende om de cao loonstijging van Welzijnswerk te compenseren. Berenschot beveelt aan om dit voor 2017 nog te compenseren. Voor de langere termijn adviseert Berenschot om samen naar diverse oplossingen te zoeken om de financiën en het takenpakket in balans te brengen. Daarbij kan gekeken worden naar de omvang van de activiteiten en de benodigde huisvesting. Ook het zoeken van andere bronnen van inkomsten kan een positieve bijdrage leveren.

Verder beveelt Berenschot aan om de verhoudingen tussen gemeente en Welzijnswerk verder te professionaliseren.

Raad
Het college vraagt de gemeenteraad bij het debat over de perspectiefnota op 29 juni a.s. te reageren op het rapport van Berenschot. Na goedkeuring van de raad gaan de gemeente en Welzijnswerk na de zomer aan de slag met de aanbevelingen, met behulp van externe ondersteuning.

Terug naar overzicht