Bestuur en Raad van Toezicht (RvT)

Bestuur

Taken:
Het bestuur is belast met de besturing en draagt verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de stichting.

Samenstelling:
Het bestuur bestaat uit één natuurlijk persoon, de directeur-bestuurder Paul Vlootman.

Raad van Toezicht

Taken:
De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken en fungeert als adviseur en klankbord voor de bestuurder.

Samenstelling
Volgens de statuten bestaat de Raad uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.
De Raad bestaat uit de volgende leden:

 Aftredend eind*:
Ab Meijerman - voorzitter2026
Berlinda Aukema2023
Roos Glastra2025
Cynthia Schenk2023
Anky Veldman**2023

* leden zijn terstond herkiesbaar met een maximale zittingstermijn van 8 jaar.

**benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Deze zijn vastgelegd in de Statuten, het Reglement Raad van Toezicht en het Bestuursreglement.