Protocol beveiligings- of datalek

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) aangevuld met artikel 34a Wbp.1 Sindsdien geldt een meldplicht voor datalekken. Ook in de komende Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) is een dergelijke meldplicht voor datalekken opgenomen. Deze meldplicht houdt in dat organisaties een datalek onverwijld moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) (en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkenen).

Lees hier het volledige document: 'Protocol melding en afhandeling beveiligings- of datalek Welzijnswerk Midden-Drenthe.'